Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XI.88.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29-08-2019

Uchwała Nr XI.88.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe

z dnia 29-08-2019

w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez Żłobek Publiczny w Ujeździe

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r.o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 409, 730) Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wysokość opłat za pobyt dziecka w Żłobku Publicznym w Ujeździe, zwanym dalej Żłobkiem oraz maksymalną opłatę za wyżywienie: 1) opłatę stałą za każdy dzień pobytu dziecka w Żłobku w wysokości 12,00 zł;
2) opłatę dodatkową w wysokości 15,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę opieki sprawowanej nad dzieckiem powyżej 10 godzin dziennie w danym dniu;
3) maksymalną opłatę za wyżywienie w wysokości 10,00 zł dziennie.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu. § 3. Traci moc uchwała NR XLII.259.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez Żłobek Publiczny w Ujeździe. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Cichoń

 

PDF   Uchwała Nr XI.88.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29-08-2019 w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez Żłobek Publiczny w Ujeździe.pdf (103,20KB)