Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XI.90.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29-08-2019

Uchwała Nr XI.90.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe

z dnia 29-08-2019

w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019 rok

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2019 poz. 506), art. 212, 218, 221 ust 1. ustawy z dnia 27.08.2009r. roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 869), Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 208 358,21 zł. I. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 20 000,00 zł. 1. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 20 000,00 zł 1) dochody majątkowe w kwocie 20 000,00 zł
a) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 20 000,00 zł.


II. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w kwocie 13 594,00 zł.
1. Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu w kwocie 13 594,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 13 594,00 zł
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami w kwocie 13 594,00 zł.


III. Dział 758 Różne rozliczenia w kwocie 57 227,21 zł.
1. Rozdział 75814 Rożne rozliczenia finansowe w kwocie 57 227,21 zł 1) dochody bieżące w kwocie 41 851,01 zł
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 41 851,01 zł;


2) dochody majątkowe w kwocie 15 376,20 zł
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 15 376,20 zł.


IV. Dział 855 Rodzina w kwocie 117 537,00 zł.
1. Rozdział 85504 Wspieranie rodziny w kwocie 117 537,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 117 537,00 zł
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami w kwocie 117 537,00 zł.


§ 2. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 184 772,79 zł. I. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 29 000,00 zł. 1. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 29 000,00 zł 1) wydatki majątkowe w kwocie 29 000,00 zł
- dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 29 000,00 zł
Wyburzenie budynku w Zimnej Wódce” ”;


II. Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 16 000,00 zł.
1. Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 13 000,00 zł 1) wydatki majątkowe w kwocie 13 000,00 zł
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 13 000,00 zł
Przebudowa parteru budynku Urzędu Miejskiego w Ujeździe i poddasza budynku Domu Kultury w Ujeździe celem adaptacji na działalność społeczno-kulturalną i rekreacyjną” ”;


2. Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 3 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 3 000,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 3 000,00 zł.III. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 90 000,00 zł.
1. Rozdział 85395 Pozostała działalność w kwocie 90 000,00 zł 1) wydatki majątkowe w kwocie 90 000,00 zł
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacja zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 90 000,00 zł
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 90 000,00 zł (budżet państwa – 9 004,76 zł, środki unijne – 80 995,24 zł).IV. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 37 772,79 zł.
1. Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu w kwocie 37 772,79 zł 1) wydatki majątkowe w kwocie 37 772,79 zł
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 37 772,79 zł
Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn ”;


V. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 12 000,00 zł.
1. Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 12 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 12 000,00 zł
a) dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 12 000,00 zł.


§ 3. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 393 131,00 zł. I. Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w kwocie 12 000,00 zł. 1. Rozdział 40002 Dostarczanie wody w kwocie 12 000,00 zł 1) wydatki majątkowe w kwocie 12 000,00 zł
a) dotacje na zadania inwestycyjne w kwocie 12 000 zł
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 12 000 zł
Wykonanie studni głębinowych dla SUW Ujazd, SUW Zimna Wódka oraz SW Sieroniowice” ”;II. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w kwocie 13 594,00 zł.
1. Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu w kwocie 13 594,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 13 594,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 13 594,00 zł
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 6 379,69 zł,

- wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań w kwocie 7 214,31zł .III. Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 77 000,00 zł.
1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 57 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 50 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 50 000,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 50 000,00 zł;2) wydatki majątkowe w kwocie 7 000,00 zł
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 7 000,00 zł
Utwardzenie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Zimnej Wódce ”;


2. Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 4 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 4 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 4 000,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 4 000,00 zł.3. Rozdział 80104 Przedszkola w kwocie 16 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 16 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 16 000,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 16 000,00 zł.IV. Dział 853 Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 90 000,00 zł.
1. Rozdział 85395 Pozostała działalność w kwocie 90 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 90 000,00 zł
a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacja zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 90 000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 90 000,00 zł (budżet państwa – 9 004,76 zł, środki unijne – 80 995,24 zł )V. Dział 855 Rodzina w kwocie 117 537,00 zł.
1. Rozdział 85504 Wspieranie rodziny w kwocie 117 537,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 117 537,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 7 430,00 zł
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 5 944,00 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 1 486,00 zł;b) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 110 107,00 zł.


VI. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 80 000,00 zł.
1. Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód w kwocie 40 000,00 zł 1) wydatki majątkowe w kwocie 40 000,00 zł
a) dotacje na zadania inwestycyjne w kwocie 40 000,00 zł
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 40 000,00 zł
Przebudowa fragmentów sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ujazd ul. Spacerowa” ”;2. Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie 40 000,00 zł 1) wydatki majątkowe w kwocie 40 000,00 zł
a) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 40 000,00 zł.


VII. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 3 000,00 zł.
1. Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w kwocie 3 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 3 000,00 zł
a) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 3 000,00 zł.


§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Cichoń

 

PDF   Uchwała Nr XI.90.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29-08-2019 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019 rok.pdf (139,85KB)