Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XII.94.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 23-09-2019

Uchwała Nr XII.94.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe

z dnia 23-09-2019

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Ujazd

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696) oraz art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, 2348, z 2019 r. poz. 270, 492, 801, 1309) Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wyrazić zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiących własność Gminy Ujazd z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej : - nieruchomości położonej przy ulicy Zielonej w Jaryszowie, opisanej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 534/3 o powierzchni 0,0099 ha, obręb Jaryszów , ujawnionej w księdze wieczystej nr OP1S/00034100/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich.
2. Wartość w/w nieruchomości została ustalona w oparciu o operat szacunkowy sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Cichoń

 

PDF   Uchwała Nr XII.94.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 23-09-2019 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Ujazd.pdf (103,79KB)