Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XII.96.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 23-09-2019

Uchwała Nr XII.96.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe

z dnia 23-09-2019

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Ujazd i zasad korzystania z tych przystanków

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019 poz. 506, 1309,1571, 1696) i art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 2016, 2435, z 2019r. poz. 730, 1495, 1696) Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXI.175.2013 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ujazd oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków otrzymuje brzmienie, jak w załączniku do niniejszej uchwały. § 2. Traci moc uchwała nr XLI.297.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 24 września 2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ujazd oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Cichoń

 

PDF   Uchwała Nr XII.96.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 23-09-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Ujazd i zasad korzystania z tych przystanków.pdf (199,15KB)

DOCXZałącznik nr 1 XII.96.2019.docx (6,52KB)