Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.181.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 13-10-2020

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713, 1378) i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65, 284, 471, 782, 1709), zarządzam, co następuje:

§ 1. Przeznaczam do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość gruntową niezabudowaną opisanę w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 359 o łącznej powierzchni 0,0334 ha - obręb Stary Ujazd – KW nr OP1S/00040296/1. § 2. Sprzedaż nastąpi w trybie art. 37 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami na warunkach określonych w rozdziale 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U z 2014 r. poz. 1490). § 3. Szczegółowy opis nieruchomości znajduje się w wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiącej załącznik do niniejszego zarządzenia, który podany zostanie do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na stronie internetowej także w prasie lokalnej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe na okres 21 dni. § 4. Osoby, którym w odniesieniu do nieruchomości, wymienione w wykazie, służy roszczenie w ich nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów winne złożyć stosowny wniosek w terminie 6 tygodni, licząc od daty wywieszenia wykazu. § 5. Burmistrz Ujazdu (-) Hubert Ibrom
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

DOCXZałącznik nr 1 0050.181.2020.docx (6,60KB)