Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Ujazd

Zarządzenie Nr 0050.193.2020
Burmistrza Ujazdu

z dnia 19 listopada 2020 r.

w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Ujazd

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 poz. 713, 1378) oraz § 1 ust. 2 Uchwały Nr XI/53/2011 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia  29 września 2011 r., w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami komunalnymi zarządzam co następuje:

§ 1. Nabywa się na rzecz Gminy Ujazd działkę oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 278/15 obręb Olszowa, o powierzchni 0,5831 ha, opisana w KW nr OP1S* prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich stanowiącą własność osoby fizycznej celem realizacji zadań własnych gminy.

§ 2. Wykonanie zarządzenia  powierza się kierownikowi Referatu Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Ujeździe.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                                                                                          Burmistrz Ujazdu

                                                                                                                                                                           (-) Hubert Ibrom

 

 

* - wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych  na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej.