Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej położonej w Gminie Ujazd

Zarządzenie Nr 0050.197.2020
Burmistrza Ujazdu

z dnia 1 grudnia 2020 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej, położonej w Gminie Ujazd

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym
(t.j.Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990) oraz Uchwały nr XXI.163.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Ujazd, zarządza się co następuje:

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomość położoną
w Księżym Lesie, opisaną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 277/2
o powierzchni 0,1642 ha, obręb Olszowa, ujawnioną w księdze wieczystej nr OP1S/00057207/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich wymienioną w wykazie stanowiącym załącznik do zarządzenia.

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe przy ul. Sławięcickiej 19 na okres 21 dni, oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Ujeździe. Informacja o zamieszczeniu tego wykazu podana zostaje do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.

§ 3. Osobom spełniającym warunki określone w art. 34 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości jeżeli złożą wniosek o nabycie nieruchomości przed upływem 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Referatu Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z  dniem podpisania.

 

Załącznik:

-DOCXZałącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050.197.2020.docx (13,13KB)