Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych oceniających oferty organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy na realizację zadań publicznych Gminy Ujazd w 2021 roku

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych oceniających oferty organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy na realizację zadań publicznych Gminy Ujazd w 2021 roku

 

I. Informacje ogólne

  1. Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze. zm.) Burmistrz Ujazdu zaprasza do zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, zwane dalej „kandydatami”, na członków komisji konkursowych oceniających oferty zgłoszone w otwartych konkursach na 2021 r. realizowanych w trybie ww. ustawy.
  2. Udział w pracach komisji jest nieodpłatny i nie przysługuje zwrot kosztów podróżny za stawiennictwo na posiedzeniach komisji.

II. Wymagania:

W skład komisji konkursowych mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

  1. nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie;
  2. nie pozostają wobec oferentów biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności. 

III. Zadania komisji konkursowej określone są w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2020 r. poz.1057) oraz w pkt. X Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3, ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie stanowiącego załącznik do Uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe Nr XXIII.175.2020 z dnia 26 października 2020 r.

IV. Składanie dokumentów:

Prosimy o zgłaszanie swoich kandydatur w terminie do 23 grudnia 2020 r. na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia. Zgłoszenia należy złożyć w kopercie oznaczonej – „Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej oceniającej oferty na realizację zadań publicznych Gminy Ujazd w 2021 r.” do Urzędu Miejskiego w Ujeździe ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd.

 

Burmistrz Ujazdu
Hubert Ibrom
 

PDFFormularz zgłoszeniowy.pdf (126,86KB)