Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.183.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 16-10-2020

Na podstawie art. 65 ust. 11-12 ustawy z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568, poz. 695, poz. 1086, poz. 1262, poz. 1478, poz. 1747) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się plan finansowy dla rachunku wydzielonego dotyczącego realizacji celów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. 2. Ustalenie planu finansowego następuje w zakresie dochodów i wydatków, z uwzględnieniem finansowania inwestycji w 2021 roku.
§ 2. 1. Plan finansowy w zakresie dochodów przedstawia się następująco:

dział rozdział paragraf okres realizacji kwota
758 75816 6290 2020 r. 1 600 618,00 zł

 

2. Plan finansowy w zakresie wydatków przedstawia się następująco:

 

dział rozdział paragraf okres realizacji kwota
600 60095 6050 2021 r. 1 600 618,00 zł

 

 

 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz

Hubert Ibrom

 

 

 

UZASADNIENIE

 

Gmina uzyskała środki finansowe z tzw. Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zgodnie ze wskazaniami Ministerstwa Rozwoju, środki przekazane przez rząd będzie można wykorzystać na inwestycje, a także inne niezbędne lokalnie działania. Wymagają one jednak zastosowania odpowiednich mechanizmów ewidencyjnych, które zostały określone w art. 65 ust. 11-12 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Ze wskazanych regulacji prawnych wynika zaś, że:11. Państwowe jednostki budżetowe i jednostki samorządu terytorialnego gromadzą środki z Funduszu na wydzielonym rachunku dochodów i przeznaczają na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach planu finansowego tego rachunku.
12. Wójt (burmistrz, prezydent miasta), zarząd powiatu oraz zarząd województwa dysponują środkami oraz opracowują plan finansowy dla rachunku, o którym mowa w ust. 11. Z uwagi na fakt, że ww. regulacje wymagają, aby burmistrz gminy opracował plan finansowy dla rachunku dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, na mocy niniejszego zarządzenia ustalono – wskazany plan finansowy dla rachunku wydzielonego otrzymanych środków. Środki zostaną przeznaczone na wykonanie zadania pn. Rewitalizacja Placu 1 Maja w Ujeździe. Inwestycja spełnia więc wymóg wydatkowania środków na zadania majątkowe. Spełniony został wymóg z uchwały nr 102 Rady Ministrów w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (M.P. z 2020 r., poz. 662). Inwestycja będzie realizowana w 2021 roku. Mając powyższe na uwadze, wprowadzenie niniejszego zarządzenia było konieczne i uzasadnione.