Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.184.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 16-10-2020

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2020 r. poz. 713, 1378 ), art. 257 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2019 poz.869, 1622, 1649, 2020 z 2020 r poz. 284,374,568,695,1175), Uchwały Nr XV.125.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 16 grudnia 2019 r w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok Burmistrz Ujazdu zarządza, co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 190,78 zł I. Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 100,50 zł 1. Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie 100,50 zł 1) dochody bieżące w kwocie 100,50 zł
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym ) ustawami w kwocie 100,50 zł


II. Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 90,28 zł
1. Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe w kwocie 90,28 zł 1) dochody bieżące w kwocie 90,28 zł
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym ) ustawami w kwocie 90,28 zł


§ 2. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 37 000,00 zł I. Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 17 000,00 zł 1. Rozdział 80104 Przedszkola w kwocie 17 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 17 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 17 000,00 zł
1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 17 000,00 złII. Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 10 000,00 zł
1. Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia w kwocie 10 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 10 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 10 000,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 10 000,00 zł


III. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 10 000,00 zł
1. Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w kwocie 10 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 10 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 10 000,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 10 000,00 zł


§ 3. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 37 190,78 zł I. Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 17 100,50 zł 1. Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie 17 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 17 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 17 00,00 zł
1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 17 000,00 zł


2. Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie 100,50 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 100,50 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 100,50 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 100,50 złII. Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 10 090,28 zł
1. Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 10 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 10 000,00 zł
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 10 000,00 zł


2. Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe w kwocie 90,28 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 90,28 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 1,81 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 1,81 złb) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 88,47 zł


III. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 10 000,00 zł
1. Rozdział 90095 Pozostała działalność w kwocie 10 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 10 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 10 000,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 10 000,00 zł


§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Hubert Ibrom