Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.185.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 16-10-2020

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2020r. poz. 713, 1378 ), art. 248, 249 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 poz.869, 1622, 1649, 2020, z 2020 r poz. 284, 374, 568, 695,1175), Burmistrz Ujazdu zarządza, co następuje.

§ 1. Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 190,78 zł Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 100,50 zł Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie 100,50 zł § 2010. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym ) ustawami w kwocie 100,50 zł
Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 90,28 zł Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe w kwocie 90,28 zł
§ 2010. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym ) ustawami w kwocie 90,28 zł
§ 2. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 37 000,00 zł PP Ujazd Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 17 000,00 zł Rozdział 80104 Przedszkola w kwocie 17 000,00 zł § 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 000,00 zł
§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 000,00 zł
OPS Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 10 000,00 zł Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia w kwocie 10 000,00 zł
§ 4220. Zakup środków żywności w kwocie 10 000,00 zł
Urząd Miejski – Referat Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 10 000,00 zł Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w kwocie 10 000,00 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł
§ 3. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 37 190,78 zł Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 17 100,50 zł PP Ujazd Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie 17 000,00 zł § 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 000,00 zł
§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 000,00 zł materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie 100,50 zł
PSP Olszowa Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,
§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1,00 zł
§ 4240. Zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 99,50 zł
OPS Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 10 090,28 zł Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 10 000,00 zł
§ 3110. Świadczenia społeczne w kwocie 10 000,00 zł
Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe w kwocie 90,28 zł
§ 3110. Świadczenia społeczne w kwocie 88,47 zł
§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1,81 zł
Urząd Miejski – Referat Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 10 000,00 zł Rozdział 90095 Pozostała działalność w kwocie 10 000,00 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł
§ 4. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 1 949,39 zł Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 1 949,39 zł PP Ujazd Rozdział 80104 Przedszkola w kwocie 900,00 zł § 4260. Zakup energii w kwocie 900,00 zł
Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie 1 049,39 zł PSP Ujazd
§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9,66 zł
§ 4240. Zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 965,25 zł
PSP Jaryszów
§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 0,73 zł
§ 4240. Zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 73,75 zł
§ 5. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 1 949,39 zł Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 1 949,39zł PP Ujazd Rozdział 80104 Przedszkola w kwocie 900,00 zł § 4520. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 900,00 zł
PSP Olszowa Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie 1 049,39 zł
§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10,39 zł
§ 4240. Zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 039,00 zł
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Hubert Ibrom