Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.187.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 27-10-2020

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) oraz art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 65, 284, 471, 782, 1709) zarządzam co następuje:

§ 1. Ogłasza się wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia. § 2. 1. Wykaz o którym mowa w § 1 podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Ujeździe oraz na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ujeździe na okres 21 dni. 2. Informacja o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, w sposób zwyczajowo przyjęty przez wywieszenie go w gablocie ogłoszeniowej w danej miejscowości.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Zastępca Burmistrza

Katarzyna Tomczyk

 

DOCXZałącznik nr 1 0050.187.2020.docx (6,86KB)