Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.188.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 27-10-2020

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2020r. poz. 713, 1378 ), art. 248, 249 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 poz.869, 1622, 1649, 2020, z 2020 r poz. 284, 374, 568, 695,1175), Burmistrz Ujazdu zarządza, co następuje.

§ 1. Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 218 888,31 zł Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 200 588,31 zł Rozdział 01095 Pozostała działalność w kwocie 200 588,31 zł § 2010. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 200 588,31 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 18 300,00 zł Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 18 300,00 zł
§ 2051. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego kwocie 18 300,00 zł.
§ 2. Zmniejsza się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 280 000,00 zł Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 180 000,00 zł Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 180 000,00 zł § 0770. Dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 180 000,00 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 100 000,00 zł Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 100 000,00 zł
§ 6257. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 100 000,00 zł
§ 3. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 766 320,00 zł Urząd Miejski - Referat Inwestycji, Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych Dział 600 Transport i łączność w kwocie 703 800,00 zł Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne w kwocie 448 800,00 zł § 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 294 000,00 zł
„Remont drogi gminnej ul. Strzeleckiej i część ul. Lipowej w Nogowczycach ”;
w kwocie 294 000, 00 zł
§ 6059. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 154 800,00 zł
„Partnerstwo na rzecz uzbrojenia terenów inwestycyjnych – przebudowa dróg w Gminach: Ujazd, Reńska Wieś i Skarbimierz ”;
1 płatność z budżetu gminy w kwocie 154 800,00 zł, Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne w kwocie 255 000,00 zł

§ 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 255 000,00 zł
„Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Słonecznej w Ujeździe” w kwocie 255 000,00 zł GZO Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 1 500,00 zł. Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 500,00 zł
§ 4270. Zakup usług remontowych w kwocie 1 500,00 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 28 050,00 zł PSP Olszowa Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 15 050,00 zł
§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 000,00 zł
§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 800,00 zł
§ 4120. Składki na Fundusz Pracy w kwocie 250,00 zł
Rozdział 80104 Przedszkola w kwocie 13 000,00 zł PP Ujazd
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł
Urząd Miejski – Obsługa Rady Miejskiej
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł
Fundusz sołecki- Stary Ujazd w kwocie 10 000,00 zł Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 32 470,00 zł Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w kwocie 12 470,00 zł Urząd Miejski – Referat Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł
Urząd Miejski – Obsługa Rady Miejskiej
§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 470,00 zł
Fundusz sołecki Stary Ujazd– 270,00 zł Fundusz sołecki Niezdrowice – 2 200,00 zł Urząd Miejski - Referat Inwestycji, Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie 20 000,00 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 20 000,00 zł
Urząd Miejski – Obsługa Rady Miejskiej Dział 926 Kultura fizyczna w kwocie 500,00 zł Rozdział 92695 Pozostała działalność w kwocie 500,00 zł
§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł
Fundusz sołecki- Klucz
§ 4. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 705 208,31 zł Urząd Miejski – Referat finansowo- budżetowy Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 200 588,31 zł Rozdział 01095 Pozostała działalność w kwocie 200 588,31 zł § 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 160,30 zł
§ 4430. Różne opłaty i składki w kwocie 196 655,21 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 772,80 zł
Urząd Miejski - Referat Inwestycji, Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę w kwocie 370 000,00 zł Rozdział 40002 Dostarczanie wody w kwocie 370 000,00 zł
§ 6210. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowani kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 370 000,00 zł
- „Wykonanie odwiertów studni głębinowych dla SUW Ujazd, SUW Zimna Wódka, SW Sieroniowice w kwocie 300 000,00 zł” -„ Zakup samochodu ciężarowego w kwocie 70 000,00 zł” Urząd Miejski - Referat Inwestycji, Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych Dział 600 Transport i łączność w kwocie 20 000,00 zł Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy w kwocie 20 000,00 zł
§ 2900. Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 20 000,00 zł
Urząd Miejski - Referat Inwestycji, Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych Dział 710 Działalność usługowa w kwocie 11 100,00 zł Rozdział 71095 Pozostała działalność w kwocie w kwocie 11 100,00 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 11 100,00 zł
GZO Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 1 500,00 zł. Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 500,00 zł
§ 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 500,00 zł
„Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach GZO ”;
Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 24 000,00 zł PP Ujazd Rozdział 80104 Przedszkola w kwocie 24 000,00 zł
§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł
§ 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 13 000,00 zł
„Doposażenie placu zabaw przy przedszkolu w Starym Ujeździe ”;
Urząd Miejski – Obsługa Rady Miejskiej
§ 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 10 000,00 zł
„Doposażenie placu zabaw przy przedszkolu w Starym Ujeździe ”;
Fundusz sołecki- Stary Ujazd w kwocie 10 000,00 zł PSP Olszowa Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 15 050,00 zł Rozdział 85401 Świetlice szkolne w kwocie 15 050,00 zł
§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 000,00 zł
§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 800,00 zł
§ 4120. Składki na Fundusz Pracy w kwocie 250,00 zł
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 60 000,00 zł Urząd Miejski – Referat Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód w kwocie 60 000,00 zł
§ 2650. Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 10 000,00 zł
Urząd Miejski - Referat Inwestycji, Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych
§ 6210. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowani kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 50 000,00 zł
„Remont przepompowni w Starym Ujeździe w kwocie 50 000,00 zł ”;
Urząd Miejski – Obsługa Rady Miejskiej Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 2 970,00 zł Rozdział 92195 Pozostała działalność w kwocie 2 970,00 zł
§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 950,00 zł
Fundusz sołecki- Klucz w kwocie 500,00 zł Fundusz sołecki- Niezdrowice w kwocie 2 200,00 zł Fundusz sołecki- Stary Ujazd w kwocie 250,00 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 20,00 zł
Fundusz sołecki- Stary Ujazd w kwocie 20,00 zł
§ 5. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 81 500,00 zł Urząd Miejski - Referat Inwestycji, Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych Dział 600 Transport i łączność w kwocie 51 000,00 zł Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne w kwocie 28 000,00 zł § 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 25 000,00 zł
Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne w kwocie 23 000,00 zł
§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 800,00 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 18 200,00 zł
Urząd Miejski – Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 27 000,00 zł Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne w kwocie 27 000,00 zł.
§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 000,00 zł
PSP Olszowa Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 500,00 zł Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 500,00 zł
§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 500,00 zł
Żłobek Dział 855 Rodzina w kwocie 3 000,00 zł Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków w kwocie 3 000,00 zł
§ 4040. Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 100,00 zł
§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 400,00 zł
§ 4120. Składki na Fundusz Pracy w kwocie 1 500,00 zł
§ 6. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 81 500,00 zł Urząd Miejski - Referat Inwestycji, Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych Dział 600 Transport i łączność w kwocie 51 000,00 zł Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne w kwocie 28 000,00 zł § 4270. Zakup usług remontowych w kwocie 28 000,00 zł
Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne w kwocie 23 000,00 zł
§ 4270. Zakup usług remontowych w kwocie 23 000,00 zł
Urząd Miejski – Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 27 000,00 zł Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne w kwocie 27 000,00 zł.
§ 4270. Zakup usług remontowych w kwocie 21 000,00 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 6 000,00 zł
PSP Olszowa Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 500,00 zł Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 500,00 zł
§ 4170. Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 500,00 zł
Żłobek Dział 855 Rodzina w kwocie 3 000,00 zł Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków w kwocie 3 000,00 zł
§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 000,00 zł
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Hubert Ibrom