Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.189.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 30-10-2020 w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2020 r. poz. 713, 1378 ), art. 257 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2019 poz.869, 1622, 1649, 2020 z 2020 r poz. 284,374,568,695,1175), Uchwały Nr XV.125.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 16 grudnia 2019 r w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok Burmistrz Ujazdu zarządza, co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 35 187,00 zł I. Dział 855 Rodzina w kwocie 35 187,00 zł 1. Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 35 187,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 35 187,00 zł
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym ) ustawami w kwocie 35 187,00 zł


§ 2. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 18 600,00 zł I. Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 18 000,00 zł 1. Rozdział 75095 Pozostała działalność w kwocie 18 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 18 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 18 000,00 zł
1 wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 18 000,00 złII. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 600,00 zł
1. Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne w kwocie 600,00 zł. 1) wydatki bieżące w kwocie 600,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 600,00 zł
1 wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 600,00 zł§ 3. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 53 787,00 zł I. Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 18 000,00 zł 1. Rozdział 75023 Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) w kwocie 18 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 18 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 18 000,00 zł
1 wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 18 000,00 złII. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 600,00 zł
1. Rozdział 75421 Zarządzenie kryzysowe w kwocie 600,00 zł. 1) wydatki bieżące w kwocie 600,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 600,00 zł
1 wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 600,00 złIII. Dział 855 Rodzina w kwocie 35 187,00 zł
1. Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 35 187,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 35 187,00 zł
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 35 187,00 zł


§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Hubert Ibrom