Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.190.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 30-10-2020

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2020r. poz. 713, 1378 ), art. 248, 249 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 poz.869, 1622, 1649, 2020, z 2020 r poz. 284, 374, 568, 695,1175), Burmistrz Ujazdu zarządza, co następuje.

§ 1. Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 35 187,00 zł Dział 855 Rodzina w kwocie 35 187,00 zł Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 35 187,00 zł § 2010. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym ) ustawami w kwocie 35 187,00 zł
§ 2. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 18 600,00 zł Urząd Miejski – Referat Organizacyjno-Gospodarczy Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 18 000,00 zł Rozdział 75095 Pozostała działalność w kwocie 18 000,00 zł § 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 8 000,00 zł
§ 4430. Różne opłaty i składki w kwocie 10 000,00 zł
Urząd Miejski – Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 600,00 zł Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne w kwocie 600,00 zł.
§ 4360. Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych w kwocie 600,00 zł
§ 3. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 53 787,00 zł Urząd Miejski – Referat Organizacyjno-Gospodarczy Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 18 000,00 zł Rozdział 75023 Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) w kwocie 18 000,00 zł § 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 18 000,00 zł
Urząd Miejski – Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 600,00 zł Rozdział 75421 Zarządzenie kryzysowe w kwocie 600,00 zł.
§ 4360. Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych w kwocie 600,00 zł
OPS Dział 855 Rodzina w kwocie 35 187,00 zł Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 35 187,00 zł
§ 3110. Świadczenia społeczne w kwocie 35 187,00 zł
§ 4. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 18 085,00 zł Urząd Miejski – Referat Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 5 000,00 zł Rozdział 01008 Melioracje wodne w kwocie 5 000,00 zł § 4270. Zakup usług remontowych w kwocie 5 000,00 zł
Urząd Miejski – Obsługa Rady Miejskiej Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 5 925,00 zł. Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 2 925,00 zł
§ 4270. Zakup usług remontowych w kwocie 500,00 zł
§ 4430. Różne opłaty i składki w kwocie 2 425,00 zł
Urząd Miejski – Referat Organizacyjno-Gospodarczy Rozdział 75023 Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) w kwocie 3 000,00 zł
§ 4420. Podróże służbowe zagraniczne w kwocie 1 000,00 zł
§ 4430. Różne opłaty i składki w kwocie 2 000,00 zł
PP Ujazd Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 760,00 zł Rozdział 80104 Przedszkola w kwocie 760,00 zł
§ 4280. Zakup usług zdrowotnych w kwocie 760,00 zł
Urząd Miejski - Referat Inwestycji, Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 6 400,00 zł Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód w kwocie 6 400,00 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 6 400,00 zł
§ 5. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 18 085,00 zł Urząd Miejski – Referat Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 5 000,00 zł Rozdział 01008 Melioracje wodne w kwocie 5 000,00 zł § 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł
Urząd Miejski – Obsługa Rady Miejskiej Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 5 925,00 zł. Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 2 925,00 zł
§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 925,00 zł
Urząd Miejski – Referat Organizacyjno-Gospodarczy Rozdział 75023 Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) w kwocie 3 000,00 zł
§ 4270. Zakup usług remontowych w kwocie 3 000,00 zł
PP Ujazd Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 760,00 zł Rozdział 80104 Przedszkola w kwocie 760,00 zł
§ 4520. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 760,00 zł
Urząd Miejski – Referat Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 6 400,00 zł Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód w kwocie 6 400,00 zł
§ 4600. Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 6 400,00 zł
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Hubert Ibrom