Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie

Strona archiwalna

 

RG.6220.8.2020                                                                                                                         Ujazd,  dnia 14 grudnia 2020 r.

                                                            

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 283 ze zm.)

zawiadamiam

strony postępowania, że w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zakładu produkcji wibroprasowanych elementów betonowych wraz z infrastrukturą  w miejscowości Sieroniowice, działki nr 220/2, 221, 222, 223, 225 i część działki  nr 227/2, obręb Sieroniowice” tut. organ otrzymał opinie od organów opiniujących, współuczestniczących w postępowaniu, w zakresie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko i zakresu ewentualnego raportu o oddziaływaniu na środowisko:

  • pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu Nr WOOŚ.4220.366.2020.AK z dnia 15 października 2020 roku, który wyraził opinię, że dla w/w przedsięwzięcia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;
  • pismo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzelcach Opolskich Nr NZ.4315.1.15.2020.AS z dnia 20.10.2020 roku (data wpływu do tut. Urzędu: 23.10.2020 r.), informujące, że w ustawowym terminie nie zajął stanowiska co traktuje się jako brak zastrzeżeń;
  • pismo Państwowego Gospodarstwa Wodnego Zarząd Zlewni w Gliwicach Nr GL.ZZŚ.1.435.167.2020.MS z 08.12.2020 roku, w którym wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia nie ma obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określił warunki tej realizacji.

Jednocześnie zawiadamiam, że został zgromadzony materiał dowodowy w przedmiotowej sprawie. Strony mogą zapoznać się i wypowiedzieć co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia. Z ww. dokumentami oraz pozostałą dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Ujeździe, ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd, pokój 11, w godzinach 8:00- 14:00 od poniedziałku do piątku. Z uwagi na środki ostrożności związane z wprowadzeniem stanu epidemicznego konieczne jest wcześniejsze telefoniczne uzgodnienie terminu przeglądania akt.

Po tym terminie zostanie wydana decyzja administracyjna kończąca postepowanie.

Zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art.49§ 2 KPA).

 

                                                                                                                                                                            Burmistrz Ujazdu

                                                                                                                                                                              (-) Hubert Ibrom