Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie Burmistrza Ujazdu o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Ujazd ( działka 359 Stary Ujazd)

OGŁOSZENIE

Burmistrz Ujazdu działając zgodnie z § 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) oraz ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z2020 r. poz. 1990)

o g ł a s z a

I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Ujazd.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 25 stycznia 2021 r. na sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Ujeździe, przy ul. Sławięcickiej 19

Przedmiotem przetargu są nieruchomości gruntowe, niezabudowane położone w miejscowości Ujazd.

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Opis nieruchomości

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości

Cena wywoławcza do przetargu

Wadium

Termin wpłaty wadium

Termin przetargu

godzina

postąpienie

359 obręb Stary Ujazd o powierzchni 0,0334 ha

 

OP1S/00040296/1

Przedmiotem przetargu  jest zbycie nieruchomości oznaczonej  jako działka nr 359 o pow. 0,0334 ha obręb Stary Ujazd. Działka usytuowana jest bezpośrednio przy ulicy asfaltowej. Działka porośnięta jest trawą położona w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej i otwartych terenów zielonych. Posiada możliwość uzbrojenia w wodę, prąd i kanalizację  bez sieci gazowej.

Działka nie jest ogrodzona.

Dogodna lokalizacja, stosunkowo niedaleko od centrum Starego Ujazdu i blisko zabudowań Straży Pożarnej.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

 

RM.8 – tereny zabudowy zagrodowej

 

 

12 800 zł netto + 23% VAT

 

 

 

1 280 zł

19.01.2021 r.

25.01.2021 r.

900

130 zł

 

W/w nieruchomość nie jest obciążona prawem użytkowania wieczystego, służebności,  żadnymi ograniczonymi prawami rzeczowymi, nie stanowi przedmiotu umowy dzierżawy, najmu lub innej umowy skutkiem, której byłoby korzystanie z nieruchomości  przez inne osoby  oraz nie jest zadłużona i nie posiada żadnych zaległości finansowych.

Z przebiegiem infrastruktury technicznej znajdującej się na nieruchomościach będących przedmiotem przetargu i w ich rejonie należy zapoznać się w Referacie  Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Ujeździe,
ul. Sławięcicka 19, pok. nr 11.

Z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego należy zapoznać się w Referacie Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Ujeździe ul. Sławięcicka 19, pok. nr 11, lub na stronie internetowej tut. Urzędu  www.bip.ujazd.pl.

 1. Tryb usunięcia drzew i krzewów z nieruchomości będących przedmiotem przetargu podlega przepisom ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2020r. poz.55).
 2. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne.
 3. Osoba fizyczna, będąca uczestnikiem przetargu, winna stawić się w terminie i miejscu przetargu osobiście, i przedłożyć komisji przetargowej dokument tożsamości. Dopuszcza się uczestnictwo w przetargu pełnomocnika takiej osoby, który to pełnomocnik winien posiadać oryginał pełnomocnictwa udzielonego przez tę osobę z notarialnie poświadczonym jej podpisem, upoważniającego pełnomocnika do uczestnictwa w przetargu i określającego przedmiot i datę przetargu zgodnie z ogłoszeniem, a także dokument tożsamości, które to pełnomocnictwo i dokument tożsamości pełnomocnik przedkłada komisji przetargowej.
 4. Spółki cywilne uczestniczące w przetargu winny być reprezentowane w terminie i miejscu przetargu przez wspólnika dysponującego oryginałem pełnomocnictwa udzielonego przez wszystkich wspólników z notarialnie poświadczonymi ich podpisami, upoważniającego do uczestnictwa w przetargu i określającego przedmiot i datę przetargu zgodnie z ogłoszeniem, a także dokumentem tożsamości, które to pełnomocnictwo i dokument tożsamości pełnomocnik przedkłada komisji przetargowej. Dopuszcza się uczestnictwo w przetargu pełnomocnika spółki cywilnej, który to pełnomocnik winien posiadać oryginał pełnomocnictwa udzielonego przez wszystkich wspólników spółki cywilnej |z notarialnie poświadczonymi ich podpisami, upoważniającego pełnomocnika do uczestnictwa w przetargu i określającego przedmiot i datę przetargu zgodnie z ogłoszeniem, a także dokument tożsamości, które to pełnomocnictwo i dokument tożsamości pełnomocnik przedkłada komisji przetargowej.
 5. Podmiot podlegający wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, będący uczestnikiem przetargu, reprezentowany jest przez osobę lub osoby fizyczne umocowane do zaciągania zobowiązań w jego imieniu zgodnie z odnośnymi zapisami w Krajowym Rejestrze Sądowym. Osoba ta lub osoby winny stawić się w terminie i miejscu przetargu osobiście, wraz z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą przetargu, oraz z dokumentem tożsamości, który to odpis i dokument tożsamości przedkłada się komisji przetargowej. Dopuszcza się uczestnictwo w przetargu pełnomocnika podmiotu podlegającego wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, który to pełnomocnik winien posiadać oryginał pełnomocnictwa udzielonego przez osobę lub osoby umocowane do zaciągania zobowiązań w imieniu tego podmiotu zgodnie z odnośnymi zapisami w Krajowym Rejestrze Sądowym i z notarialnie poświadczonym podpisem tej osoby lub osób, upoważniającego pełnomocnika do uczestnictwa w przetargu i określającego przedmiot i datę przetargu zgodnie z ogłoszeniem, a także dokument tożsamości, które to pełnomocnictwo i dokument tożsamości pełnomocnik przedkłada komisji przetargowej.
 6. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu, dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami.
 7. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie  do dnia 19.01.2021 r., przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Ujeździe  w Banku Spółdzielczym w Leśnicy/o Ujazd  nr konta: 24 8907 1021 2003 0006 3470 0004  wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej.
  Za termin zapłaty wadium przyjmuje się datę wpływu kwoty wadium na w/w rachunek bankowy.
 8. Uczestnicy przetargu, o których mowa w pkt. 8-12, winni w terminie i miejscu przetargu posiadać dokument potwierdzający tożsamość oraz dokument wpłaty całej kwoty wadium.
 9. Wpłacone wadium zostanie:
  • zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,
  • zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu.
 10. Cenę nabycia prawa własności nieruchomości, równą cenie osiągniętej w przetargu powiększonej o należny podatek VAT naliczony wg. stawki procentowej obowiązującej w dniu sprzedaży nieruchomości, a pomniejszonej o wysokość wadium, wpłaca się na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Ujeździe w terminie 21 dni od dnia przetargu  nie później niż dzień przed datą zawarcia umowy notarialnej. Za termin wpłaty ceny nabycia przyjmuje się datę wpływu tej wpłaty na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Ujeździe.
 11. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, Burmistrz Ujazdu   może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 12. Burmistrz Ujazdu  zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu, informując o przyczynie odwołania.
 13. Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Ujeździe
  ul. Sławięcicka 19, pok. nr 11, tel. 077/4048756.

Ujazd, dnia 15.12.2020 r.                

Burmistrz Ujazdu

(-) Hubert Ibrom