Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Klauzula Informacyjna Decyzje podatkowe - RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA - RODO

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Ujazdu z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Ujeździe, ul. Sławęcicka 19, 47-143 Ujazd. Kontakt z administratorem jest możliwy za pomocą adresu mailowego:
 2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Aleksandra Cnota-Mikołajec. Kontakt z inspektorem jest możliwy za pomocą adresów mailowych: lub ,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania decyzji podatkowej.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
  • art. 6 ust. 1 lit. c RODO - realizacja obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikająca ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja Podatkowa,  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
  • art. 6 ust. 1 lit. f RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: 
  a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
  b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z administratorem przetwarzają jego dane osobowe,
  c) podmioty realizujące zadania Administratora Danych Osobowych, takie jak: operator pocztowy, bank, dostawca oprogramowania dziedzinowego,
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, 
 7. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, lecz nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji lub innych przepisach prawa.
 8. Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora:
  a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich pierwszej kopii,
  b) do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  c) do usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych, jedynie na podstawie art. 17 RODO oraz art. 18 RODO,
  d) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na zasadach opisanych w art. 21 RODO,
  e) do przenoszenia danych,
  f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

W celu skorzystania oraz uzyskania informacji dotyczących praw określonych powyżej (lit. a-f) należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Danych Osobowych.

 1. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, 
 2. Podanie przez Państwa danych osobowych wymaganych przepisami jest obowiązkowe. 
 3. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.