Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XII.97.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 23-09-2019

Uchwała Nr XII.97.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe

z dnia 23-09-2019

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego (zasiłku celowego) na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696), art. 8 ust. 2 oraz art.96 ust.2 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507, 1622, 1690), w związku z uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P z 2018 r. poz. 1007), Rada Miejska w Ujeździe, uchwala co następuje:

§ 1. Podwyższa się do 150% kryterium dochodowe, o którym mowa w art.8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej, dla celów przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego (zasiłku celowego) na zakup posiłku lub żywności dla osób wymienionych w uchwale Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
§ 2. Odstępuje się od żądania zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób wymienionych w uchwale Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej, dochód na osobę w rodzinie nie przekracza wysokości 150% kryterium dochodowego, określonego w art.8 nust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.
§ 4. Traci moc uchwała Nr III.22.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego (zasiłku celowego) na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” NA LATA 2019-2023.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Cichoń

 

PDF   Uchwała Nr XII.97.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 23-09-2019 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego (zasiłku celowego) na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków dla.pdf (108,69KB)