Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XII.99.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 23-09-2019

Uchwała Nr XII.99.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe

z dnia 23-09-2019

w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U z 2019 poz. 506, 1309, 1571, 1696), art. 212 ustawy z dnia 27.08 2009 r. roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 poz.869, 1622, 1649), Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 227 230,00 zł. I. Dział 758 Różne rozliczenia w kwocie 224 730,00 zł. 1. Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 224 730,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 224 730,00 zł
a) subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 224 730,00 zł.


II. Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 2 500,00 zł.
1. Rozdział 80195 Pozostała działalność w kwocie 2 500,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 2 500,00 zł
a) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 2 500,00 zł.


§ 2. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 849,70 zł. I. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 849,70 zł. 1. Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w kwocie 849,70 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 849,70 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 849,70 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 849,70 zł
Fundusz sołecki -Balcarzowice§ 3. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 228 079,70 zł.
I. Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 227 230,00 zł. 1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 224 730,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 224 730,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 224 730,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 150 711,00 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 74 019,00 zł.2. Rozdział 80195 Pozostała działalność w kwocie 2 500,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 2 500,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 2 500,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 2 500,00 zł.II. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 849,70 zł.
1. Rozdział 92195 Pozostała działalność w kwocie 849,70 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 849,70 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 849,70 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 849,70 zł
Fundusz sołecki -Balcarzowice§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Cichoń

 

PDF   Uchwała Nr XII.99.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 23-09-2019 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019 rok.pdf (124,03KB)