Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XIII.102.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 21-10-2019

Uchwała Nr XIII.102.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe

z dnia 21-10-2019

w sprawie ustalenia diet dla Radnych Rady Miejskiej w Ujeździe oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych

Na podstawie art. 25 ust. 4,6,7,8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696) oraz § 3 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 roku w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. Nr 61, poz. 710) i § 5 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz. U. Nr 66 poz. 800 ze zm.) Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się miesięczny ryczałtowy system naliczania diet.
2. Dieta przysługuje radnym Rady Miejskiej w Ujeździe z tytułu sprawowania mandatu.
3. Wysokość ryczałtu jest zróżnicowana w zależności od funkcji pełnionych w Radzie.

§ 2. 1. Ustala się miesięczne diety dla radnych w następujących wysokościach:
1) dla Przewodniczącego Rady Miejskiej w Ujeździe w wysokości 1324,84 zł , 2) dla Wiceprzewodniczących Rady oraz Przewodniczących Komisji Stałych w wysokości 604 zł , 3) dla Wiceprzewodniczącego Rady, który jednocześnie przewodniczy Komisji Stałej w wysokości 700 zł , 4) dla pozostałych radnych w wysokości 509 zł .
2. Wysokość miesięcznej diety ryczałtowej określonej w ust. 1 punktach 2,3,4 ulega obniżeniu o:
- 10% wartości za jedno spóźnienie lub wcześniejsze wyjście, które ma miejsce w trakcie głosowania w sprawie opiniowania lub podejmowania uchwał,

- 25 % wartości za jedną nieobecność radnego,

- 50 % wartości za dwie nieobecności radnego,

- 75 % wartości za trzy lub więcej nieobecności radnego na posiedzeniu Komisji Stałej, której jest członkiem, lub na Sesji Rady Miejskiej.


3. Nieobecność, wcześniejsze wyjście lub spóźnienie się radnego na Sesję Rady Miejskiej lub na posiedzenie Komisji Stałej, której jest członkiem, Przewodniczący Rady lub Komisji odnotowuje na liście obecności, poprzez dodanie zapisu: „nieobecny”, „spóźnienie” lub „opuszczenie”.

§ 3. 1. Radnym przysługuje zwrot kosztów podróży służbowych.
2. Ustala się stawki zwrotu kosztów przejazdu radnego pojazdem samochodowym nie będącym własnością Gminy, w ramach podróży służbowej mającej bezpośredni związek z wykonaniem mandatu, za 1 km przebiegu w wysokości stawek określonych jako maksymalne w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania samochodów osobowych, motocykli i motorowerów nie będących własnością pracodawcy (Dz. U. nr 27 poz. 271 ze zm.).
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.
§ 5. Tracą moc: uchwała Nr III.18.2014 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia diet dla Radnych Rady Miejskiej w Ujeździe oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Cichoń

 

PDF   Uchwała Nr XIII.102.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 21-10-2019 w sprawie ustalenia diet dla Radnych Rady Miejskiej w Ujeździe oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych.pdf (108,42KB)