Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XIII.103.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 21-10-2019

Uchwała Nr XIII.103.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe

z dnia 21-10-2019

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Nogowczyce, gmina Ujazd

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506, 1309, 1571, 1696) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945, z 2019 r. poz. 60, 235, 730, 1009, 1524, 1716) Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje:

§ 1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Nogowczyce, gmina Ujazd. § 2. Granice obszaru objętego planem, o którym mowa w ust. 1, określone zostały na załączniku graficznym do niniejszej uchwały. § 3. Zakres ustaleń planu zostanie określony zgodnie z art. 15 ust. 2, 2a i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu. § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Cichoń

 

PDF   Uchwała Nr XIII.103.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 21-10-2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Nogowczyce, gmina Ujazd.pdf (2,94MB)

PDFZalacznik1 XIII.103.2019.pdf (2,81MB)