Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XIII.105.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 21-10-2019

Uchwała Nr XIII.105.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe

z dnia 21-10-2019

w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek, dodatków i innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Ujazd

Na podstawie art. 30 ust. 6 i 6a oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j.Dz. U. z 2018 r. poz. 967, 2245 z 2019 r. poz. 730, 1287) po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli, Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego regulamin określający wysokość stawek, dodatków i innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Ujazd, stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu. § 3. Traci moc uchwała Nr XII.98.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 23 września 2019 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek, dodatków i innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Ujazd. § 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia.

 


Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Cichoń

 

 

PDF   Uchwała Nr XIII.105.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 21-10-2019 w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek, dodatków i innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę.pdf (222,37KB)

 

 

DOCXZałącznik nr 1 XIII.105.2019.docx (13,41KB)