Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XIII.106.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 21-10-2019

Uchwała Nr XIII.106.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe

z dnia 21-10-2019

w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U z 2019 poz. 506, 1309, 1571, 1696), art.212 ustawy z dnia 27.08 2009r. roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 869, 1622, 1649), Rada Miejska w Ujeździe uchwala,co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 6 500,00 zł. I. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w kwocie 2 000 ,00 zł. 1. Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w kwocie 2 000,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 2 000,00 zł
a) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 2 000,00 zł.


II. Dział 851 Ochrona zdrowia w kwocie 4 500,00 zł.
1. Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 4 500,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 4 500,00 zł
a) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 4 500,00 zł.


§ 2. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 263 500,00 zł. I. Dział 600 Transport i łączność w kwocie 190 500,00 zł. 1. Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne w kwocie 182 500,00 zł 1) wydatki majątkowe w kwocie 182 500,00 zł
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 182 500,00 zł
Przebudowa przepustów w drogach wewnętrznych w Jaryszowie ul. Stawowa” ”;


2. Rozdział 60095 Pozostała działalność w kwocie 8 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 8 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 8 000,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 8 000,00 zł
Fundusz sołecki - Stary Ujazd.II. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 63 000,00 zł.
1. Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód w kwocie 63 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 63 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 63 000,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 63 000,00 zł.III. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 10 000,00 zł.
1. Rozdział 92195 Pozostała działalność w kwocie 10 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 10 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 10 000,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 10 000,00 zł
Fundusz sołecki - Stary Ujazd.§ 3. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 270 000,00 zł. I. Dział 600 Transport i łączność w kwocie 65 500,00 zł. 1. Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy w kwocie 20 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 20 000,00 zł
a) dotacje na zadania bieżące w kwocie 20 000,00 zł
- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 20 000,00 zł.2. Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne w kwocie 30 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 30 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 30 000,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 30 000,00 zł.3. Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne w kwocie 13 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 13 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 13 000,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 13 000,00 zł.4. Rozdział 60095 Pozostała działalność w kwocie 2 500,00 zł 1) wydatki majątkowe w kwocie 2 500,00 zł
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacja zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 2 500,00 zł
- budżet gminy w kwocie 2 500,00 zł
Rewitalizacja Placu 1 Maja w Ujeździe” ”;II. Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 180 000,00 zł.
1. Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 180 000,00 zł 1) wydatki majątkowe w kwocie 180 000,00 zł
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 180 000,00 zł
Wykonanie kompleksowej instalacji klimatyzacyjnej budynku Urzędu Miejskiego w Ujeździe” ”;


III. Dział 851 Ochrona zdrowia w kwocie 6 500,00 zł.
1. Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 6 500,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 6 500,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 6 500,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 6 500,00 zł.IV. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 18 000,00 zł
1. Rozdział 92195 Pozostała działalność w kwocie 18 000,00 zł 1) wydatki majątkowe w kwocie 18 000,00 zł
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 18 000,00 zł
„Doposażenie placu zabaw w Starym Ujeździe” - Fundusz sołecki Stary Ujazd.


§ 4. Zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego w dziale 921 rozdz. 92109 z
Budowa wiaty z zadaszeniem przy domu spotkań w Zimnej Wódce ”;


na
Pierwszy etap budowy wiaty przy domu spotkań w Zimnej Wódce ”;


§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Cichoń

 

PDF   Uchwała Nr XIII.106.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 21-10-2019 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019 rok.pdf (145,42KB)