Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XIII.109.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 21-10-2019

Uchwała Nr XIII.109.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe

z dnia 21-10-2019

w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 506, 1309, 1571, 1696), w związku z art.229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2096, z 2019 r. poz. 60, 730, 1133), po rozpatrzeniu skargi Nr OG.1510.2.2019 z dnia 24.09.2019 r. Rada Miejska w Ujeździe , uchwala co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu skargi na działalność Dyrektora ZGKiM i zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Ujeździe, w sprawie zarzutów postawionych w skardze, Rada Miejska uznaje skargę za bezzasadną z przyczyn określonych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej do poinformowania skarżącej o sposobie załatwienia sprawy. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Cichoń

 

PDF   Uchwała Nr XIII.109.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 21-10-2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.pdf (197,36KB)

DOCXZałącznik nr 1 XIII.109.2019.docx (8,24KB)