Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XIV.112.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-11-2019

Uchwała Nr XIV.112.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe

z dnia 25-11-2019

w sprawie zasad używania herbu Gminy Ujazd

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się następujące zasady i tryb używania herbu Gminy Ujazd, zwanego dalej „herbem”, którego wzór określa załącznik do Statutu Gminy Ujazd, przyjętego Uchwałą Nr XLIX.305.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 18 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Ujazd.
§ 2. 1. Herb może być używany wyłącznie w sposób zapewniający mu należytą cześć i szacunek oraz prestiż przewidziany prawem dla insygniów władz.
2. Herb może być używany tylko w kształcie, proporcjach i kolorach zgodnych ze wzorem graficznym ustalonym w uchwale, o której mowa w § 1.
3. Traktując używanie herbu jako jedną z form promocji Gminy Ujazd, przyjmuje się jako zasadę nieodpłatne wykorzystywanie go przez zainteresowane podmioty.

§ 3. 1. Prawo do używania herbu w celach urzędowych i promocyjnych przysługuje, na mocy niniejszej uchwały, wszystkim organom i jednostkom organizacyjnym Gminy Ujazd.
2. Zgodę na używanie herbu mogą uzyskać także instytucje, organizacje, osoby fizyczne i prawne oraz jednostki nieposiadające osobowości prawnej, wykonujące działalność o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców Gminy Ujazd.
3. Zgodę, o której mowa w ust. 2 wyraża Burmistrz Ujazdu na pisemny wniosek.
4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3 powinien określać proponowany sposób używania herbu, miejsca oraz okres jego używania oraz graficzną prezentację przedmiotu, wyrobu lub publikacji z wkomponowanym herbem.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Cichoń

 

PDF   Uchwała Nr XIV.112.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-11-2019 w sprawie zasad używania herbu Gminy Ujazd.pdf (105,67KB)