Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XIV.113.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-11-2019

Uchwała Nr XIV.113.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe

z dnia 25-11-2019

w sprawie uchylenia Uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe Nr III.14.2014 z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis na terenie Gminy Ujazd

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) oraz art. 5 ust.1, art.7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 oraz z 2018 r. poz. 2244) R ada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje:

§ 1. Uchyla się uchwałę Nr III.14.2014 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis na terenie Gminy Ujazd. § 2. Zwolnienia od podatku od nieruchomości nabyte w trakcie obowiązywania uchwały pozostają w mocy przez okres w niej przewidziany. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

 


Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Cichoń

 

 

PDF   Uchwała Nr XIV.113.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-11-2019 w sprawie uchylenia Uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe Nr III.14.2014 z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis na terenie Gminy.pdf (102,92KB)