Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XIV.114.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-11-2019

Uchwała Nr XIV.114.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe

z dnia 25-11-2019

w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) , art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020), Rada Miejska w Ujeździe uchwala,co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 301 442,74 zł. I. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 10 885,50 zł. 1. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 10 885,50 zł 1) dochody majątkowe w kwocie 10 885,50 zł
a) dochody ze sprzedaży majątku 10 885,50 zł
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego w kwocie 10 885,50 zł.II. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w kwocie 280 850,00 zł.
1. Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 280 850,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 280 850,00 zł
a) wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 280 000,00 zł,

b) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 850,00 zł.


III. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 9 707,24 zł.
1. Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarka odpadami w kwocie 9 707,24 zł 1) dochody bieżące w kwocie 9 707,24 zł
a) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 9 707,24 zł.


§ 2. Zmniejsza się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 280 000,00 zł. I. Dział 855 Rodzina w kwocie 280 000,00 zł. 1. Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków w kwocie 280 000,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 280 000,00 zł
a) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 280 000,00 zł.


§ 3. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 37 560,00 zł. I. Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 10 560,00 zł. 1. Rozdział 85203 Ośrodki wsprcia w kwocie 10 560,00 zł 1) dotacje na zadania bieżące w kwocie 10 560,00 zł
a) dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 10 560,00 zł.


II. Dział 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej w kwocie 10 000,00 zł.
1. Rozdział 85395 Pozostała działalność w kwocie 10 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 10 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 10 000,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 10 000,00 zł.III. Dział 855 Rodzina w kwocie 17 000,00 zł.
1. Rozdział 85508 Rodziny zastępcze w kwocie 17 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 17 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 17 000,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 17 000,00 zł.§ 4. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 59 002,74 zł. I. Dział 600 Transport i łączność w kwocie 9 707,24 zł. 1. Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne w kwocie 9 707,24 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 9 707,24 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 9 707,24 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 9 707,24 zł.II. Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 11 735,50 zł.
1. Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 11 735,50 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 850,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 850,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 850,00 zł;2) wydatki majątkowe w kwocie 10 885,50 zł
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych w kwocie 10 885,50 zł.


III. Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 37 560,00 zł.
1. Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej w kwocie 11 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 11 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 11 000,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 11 000,00 zł.2. Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia w kwocie 10 560,00 1) dotacje na zadania bieżące w kwocie 10 560,00 zł
a) dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 10 560,00 zł.


3. Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 16 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 16 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 16 000,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 16 000,00 zł.§ 5. Zmniejsza się budżet gminy po stronie rozchodów w kwocie 443 843,00 zł. - Udzielone pożyczki i kredyty w kwocie 443 843,00 zł.

§ 6. Zwiększa się budżet gminy po stronie rozchodów w kwocie 443 843,00 zł. - Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 443 843,00 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Cichoń

 

PDF   Uchwała Nr XIV.114.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-11-2019 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019 rok.pdf (110,66KB)