Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XV.116.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 16-12-2019

Uchwała Nr XV.116.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe

z dnia 16-12-2019

w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujeździe

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 40 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) art.4 ust.2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 i 1818) oraz art. 5 ust.1, ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 852, 1655 i 1818) oraz art. 11. ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020) Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje:

§ 1. W Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujeździe stanowiącym załącznik do uchwały nr IV.32.2019 z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujeździe wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3 po punkcie 24 dodaje się pkt 25 i 26 w brzmieniu:
,,25) ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi; ”

,,26) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii;”


2) § 4 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
,,koordynowanie opracowania gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka;”


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Cichoń

 

PDF   Uchwała Nr XV.116.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 16-12-2019 w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujeździe.pdf (103,89KB)