Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XV.117.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 16-12-2019

Uchwała Nr XV.117.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe

z dnia 16-12-2019

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Ujazd na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) oraz art. 4[1] ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 i 1818) i art. 10 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 852, 1655 i 1818) Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Ujazd na 2020 rok, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwala się Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Ujazd na 2020 rok, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.
§ 4. Programy o których mowa w § 1 i § 2, stanowić będą część gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Cichoń

 

PDF   Uchwała Nr XV.117.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 16-12-2019 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Ujazd na 2020 rok.pdf (354,90KB)

DOCXZałącznik nr 1 XV.117.2019.docx (22,68KB)

DOCXZałącznik nr 2 XV.117.2019.docx (8,41KB)