Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XV.118.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 16-12-2019

Uchwała Nr XV.118.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe

z dnia 16-12-2019

w sprawie zmiany uchwały nr III.23.2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat,jak również trybu ich pobierania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) w związku z art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, 1622, 1690 i 1818) Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr III.23.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania zmienia się § 4 , który otrzymuje brzmienie: ,,§ 4. Koszt jednej godziny usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych od dnia1 stycznia 2020 r. wynosi:

1) 26 zł – usługi opiekuńcze
2) 30 zł – specjalistyczne usługi opiekuńcze”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Cichoń

 

PDF   Uchwała Nr XV.118.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 16-12-2019 w sprawie zmiany uchwały nr III.23.2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wy.pdf (105,35KB)