Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XV.119.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 16-12-2019

Uchwała Nr XV.119.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe

z dnia 16-12-2019

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) art. 40 ust.8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, 12, 317 i 1693 oraz z 2019 r. poz. 698, 730, 1495, 1716 i 1815) Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale XXI/90/2004 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego, po § 4 dodaje się § 4a, który otrzymuje następujące brzmienie:
§ 4a. 1. W odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej ustala się stawkę opłaty za zajęcie 1 m 2 pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt. 1, 3 i 4 za każdy dzień zajęcia, bez względu na zajętą cześć pasa drogowego oraz lokalizację – 0,20 zł. 2. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt.2, ustala się następujące roczne stawki opłat za 1 m 2 pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia infrastruktury telekomunikacyjnej – 4 zł. ”;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Cichoń

 

PDF   Uchwała Nr XV.119.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 16-12-2019 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.pdf (103,44KB)