Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XV.120.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 16-12-2019

Uchwała Nr XV.120.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe

z dnia 16-12-2019

w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) art. 7 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. z 2019 r. poz. 698, 730, 1495, 1716 i 1815) po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Strzeleckiego, Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje:

§ 1. Zalicza się do kategorii dróg gminnych drogę wewnętrzną ul. Zapłotną i część ul. Wiejskiej w Olszowej, w granicach działek oznaczonych geodezyjnymi numerami 160/2, 160/4, 216/1, 217/3, 218/2 i 219 obręb Olszowa. § 2. Ustala się przebieg drogi od ul. Szkolnej do drogi powiatowej nr 1455O Olszowa Ujazd ul. Wiejskiej w Olszowej, który jest oznaczony na mapie, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Cichoń

 

PDF   Uchwała Nr XV.120.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 16-12-2019 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.pdf (466,65KB)

PDFZalacznik1 XV.120.2019.pdf (335,77KB)