Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XV.121.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 16-12-2019

Uchwała Nr XV.121.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe

z dnia 16-12-2019

w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) i art. 15 w związku z art. 219 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020) Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się na rok 2020 stawkę dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ujeździe na:
1) całoroczne utrzymanie placu zabaw „Osiedle na Wzgórzu” 1,21 zł/m 2 2) całoroczne utrzymanie placu zabaw „Osiedle Gliwickie” 1,39 zł/m 2 3) całoroczne utrzymanie placu zabaw „Olszowa” 1,07 zł/m 2 4) całoroczne utrzymanie placu zabaw „Nogowczyce” 1,58 zł/m 2 5) całoroczne utrzymanie terenów zielonych gminy 0,20 zł/m 2 6) całoroczne utrzymanie terenów zielonych miasta 0,23 zł/m 2 7) całoroczne utrzymanie porządku w mieście 0,23 zł/m 2 8) dopłata do utrzymania m 2 powierzchni użytkowej targowiska miejskiego18,12 zł/m 2 9) dopłata do wywozu nieczystości płynnych za pomocą samochodu asenizacyjnego dla mieszkańców nie posiadających technicznej możliwości przyłączenia się do zbiorowej kanalizacji sanitarnej znajdującej się na terenie Gminy Ujazd15,81 zł/m 3
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Cichoń

 

PDF   Uchwała Nr XV.121.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 16-12-2019 w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego.pdf (103,08KB)