Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XV.123.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 16-12-2019

Uchwała Nr XV.123.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe

z dnia 16-12-2019

w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815), art. 212 ustawy z dnia 27.08 2009r. roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 poz.869, 1622, 1649, 2020), Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 810 586,00 zł. I. Dział 600 Transport i łączność w kwocie 278 226,00 zł . 1. Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne w kwocie 278 226,00 zł 1) dochody majątkowe w kwocie 278 226,00 zł
a) środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 278 226,00 zł.


II. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w kwocie 120 000,00 zł.
1. Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 120 000,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 120 000,00 zł
a) wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 120 000,00 zł.


III. Dział 758 Różne rozliczenia w kwocie 20 632,00 zł.
1. Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10 632,00,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 10 632,00,00 zł
a) subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 10 632,00 zł.


2. Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe w kwocie 10 000,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 10 000,00 zł
a) wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 10 000,00 zł.


IV. Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 2 000,00 zł I. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 2 000,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 2 000,00
a) wpływy z różnych opłat w kwocie 2 000,00 zł.


V. Dział 855 Rodzina w kwocie 389 728,00 zł.
1. Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze w kwocie 389 728,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 389 728,00 zł
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci w kwocie 389 728,00 zł.


§ 2. Zmniejsza się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 4 249 017,69 zł. I. Dział 600 Transport i łączność w kwocie 3 477 508,89 zł . 1. Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne w kwocie 3 477 508,89 zł 1) dochody majątkowe w kwocie 3 477 508,89 zł
a) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego kwocie 3 097 083,89 zł,

b) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 380 425,00 zł.


II. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 1 508,80 zł.
1. Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 1 508,80 zł 1) dochody bieżące w kwocie 1 508,80 zł
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1 508,80 zł.


III. Dział 855 Rodzina w kwocie 120 000,00 zł.
1. Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków w kwocie 120 000,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 120 000,00 zł
a) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 120 000,00 zł.


IV. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 650 000,00 zł.
1. Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu w kwocie 650 000,00 zł 1) dochody majątkowe w kwocie 650 000,00 zł
a) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego kwocie 650 000,00 zł.


§ 3. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 3 984 041,69 zł. I. Dział 600 Transport i łączność w kwocie 3 199 282,89 zł. 1. Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne w kwocie 3 199 282,89 zł 1) wydatki majątkowe w kwocie 3 199 282,89 zł
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 3 097 083,89 zł
Partnerstwo na rzecz uzbrojenia terenów inwestycyjnych – przebudowa dróg w Gminach: Ujazd, Reńska Wieś i Skarbimierz ”;
- płatności w zakresie budżetu środków europejskich w kwocie 3 097 083,89 zł,


b) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 102 199,00 zł Budowa drogi gminnej ul. Zapłotnej oraz przebudowa ul. Wiejskiej w Olszowej” ”;


II. Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 36 000,00 zł.
1. Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 36 00,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 36 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 36 000,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 36 000,00 zł.III. Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 43 200,00 zł.
1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 33 400,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 33 400,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 30 400,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 30 400,00 zł,b) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 000,00 zł.


2. Rozdział 80103 Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 2 200,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 2 200,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 2 000,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 2 000,00 zł,b) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 200,00 zł.


3. Rozdział 80104 Przedszkola w kwocie 3 400,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 3 400,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 3 400,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 2 400,00 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 1 000,00 zł.4. Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie 4 200,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 4 200,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 4 200,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 4 200,00 zł.IV. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 8 058,80 zł.
1. Rozdział 85401 Świetlice szkolne w kwocie 6 550,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 6 550,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 6 550,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 6 550,00 zł.2. Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 1 508,80 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 1 508,80 zł
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 508,80 zł.


V. Dział 855 Rodzina w kwocie 47 500,00 zł.
1. Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków w kwocie 47 500,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 47 500,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 47 500,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 47 500,00 zł.VI. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 650 000,00 zł.
1. Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu w kwocie 650 000,00 zł 1) wydatki majątkowe w kwocie 650 000,00 zł
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 650 000,00 zł
Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn ”;
- płatności w zakresie budżetu środków europejskich w kwocie 585 000,00 zł, Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn etap II ”;

- płatności w zakresie budżetu środków europejskich w kwocie 50 000,00 zł,
- płatność z budżetu gminy w kwocie 15 000,00 zł.


§ 4. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 545 610,00 zł. I. Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 117 632,00 zł. 1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 65 132,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 65 132,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 58 132,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 56 132,00 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 2 000,00 zł,b) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 7 000,00 zł.


2. Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 47 900,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 47 900,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 47 300,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 47 300,00 zł,b) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 600,00 zł.


3. Rozdział 80104 Przedszkola w kwocie 2 600,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 2 600,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 2 000,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1 000,00 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 1 000,00 zł,b) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 600,00 zł.


4. Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie 2 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 2 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 2 000,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 2 000,00 zł.II. Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 10 000,00 zł.
1. Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 10 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 10 000,00 zł
a) dotacje na zadania bieżące w kwocie 10 000,00 zł
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 10 000,00 zł.III. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 28 250,00 zł.
1. Rozdział 85401 Świetlice szkolne w kwocie 28 250,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 28 250,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 27 700,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 27 700,00 zł,b) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 550,00 zł.


IV. Dział 855 Rodzina w kwocie 389 728,00 zł.
1. Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze w kwocie 389 728,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 389 728,00 zł
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 389 728,00 zł.


§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Cichoń

 

PDF   Uchwała Nr XV.123.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 16-12-2019 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019 rok.pdf (144,40KB)