Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XVI.128.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27-01-2020

Uchwała Nr XVI.128.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe

z dnia 27-01-2020

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji na rzecz Powiatu Strzeleckiego

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815), art. 216 ust. 2 i art. 220 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020) Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje:

§ 1. Gmina Ujazd udziela pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Strzeleckiemu w wysokości 350.000,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) na dofinansowanie zadań inwestycyjnych: 1) „ Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1441 O Zimna Wódka - Jaryszów w miejscowości Jaryszów ul. 1 Maja”- 135.000,00 zł; 2) .„Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej 1466 O Błotnica Strzelecka – Sieroniowice na odcinku Balcarzowice-Sieroniowice”- 87.500,00 zł; 3) „Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej 1440 O Klucz-DP 14455 O w Kluczu”- 60.000,00 zł; 4) „ Przebudowa drogi powiatowej 1455 O Olszowa – Ujazd w m. Zimna Wódka na odcinku od ul. Gajowej do ul. Ujazdowskiej”.- 67.500,00 zł. § 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1 zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Ujazd na rok 2020 (dział 600 Transport i łączność – rozdział 60014 drogi publiczne powiatowe). § 3. Szczegółowe warunki udzielania pomocy finansowej oraz przeznaczenia i zasady rozliczania środków, określone zostaną w porozumieniu pomiędzy Gminą Ujazd, a Powiatem Strzeleckim. § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu. § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Cichoń

 

PDF   Uchwała Nr XVI.128.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27-01-2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji na rzecz Powiatu Strzeleckiego.pdf (107,21KB)