Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XVI.129.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27-01-2020

Uchwała Nr XVI.129.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe

z dnia 27-01-2020

w sprawie zaciągnięcia zobowiązania zaliczanego do tytułu dłużnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815), art. 72 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020) Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zaciągnięcie długoterminowego zobowiązania zaliczanego do tytułu dłużnego w celu zawarcia umowy z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A w Katowicach do kwoty 555 261,88 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt jeden złotych 88/10) na odpłatne przekazanie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.
§ 2. Termin spłaty zobowiązania przypadał będzie na lata 2020 – 2026, źródłem spłaty zobowiązania będą dochody własne gminy.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Cichoń

 

PDF   Uchwała Nr XVI.129.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27-01-2020 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania zaliczanego do tytułu dłużnego.pdf (104,01KB)