Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XVI.130.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27-01-2020

Uchwała Nr XVI.130.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe

dnia 27-01-2020

w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U z 2019 poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815), art. 212 ustawy z dnia 27.08 2009r. roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 poz. 869, 1622, 1649, 2020), Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 40 900,00 zł. I. Dział 758 Różne rozliczenia w kwocie 40 500,00 zł. 1. Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe w kwocie 40 500,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 40 500,00 zł
a) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 40 500,00 zł.


II. Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 400,00 zł.
1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 400,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 400,00 zł
a) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 400,00 zł.


§ 2. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 474 730,00 zł. I. Dział 600 Transport i łączność w kwocie 472 030,00 zł. 1. Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne w kwocie 472 030,00 zł 1) wydatki majątkowe w kwocie 472 030,00 zł
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 472 030,00 zł
„Partnerstwo na rzecz uzbrojenia terenów inwestycyjnych – przebudowa dróg w Gminach: Ujazd, Reńska Wieś i Skarbimierz” - płatność z budżetu gminy w kwocie 472 030,00 zł.


II. Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 2 700,00 zł.
1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 2 700,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 2 700,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 2 700,00 zł
- wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań w kwocie 2 700,00 zł.§ 3. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 744 571,20 zł. I. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 500,00 zł. 1. Rozdział 75414 Ochrona cywilna w kwocie 500,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 500,00 zł
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 500,00 zł.


II. Dział 758 Różne rozliczenia w kwocie 40 000,00 zł.
1. Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe w kwocie 40 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 40 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 40 000,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 40 000,00 zł.III. Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 3 100,00 zł.
1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 400,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 400,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 400,00 zł
- wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań w kwocie 400,00 zł.2. Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 2 700,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 2 700,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 2 700,00 zł
- wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań w kwocie 2 700,00 zł.IV. Dział 853 Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 228 941,20 zł.
1. Rozdział 85395 Pozostała działalność w kwocie 228 941,20 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 157 231,97 zł
a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacja zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 157 231,97 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 53 566,52 zł
( budżet państwa – 7 126,15 zł, środki unijne – 46 440,37 zł ),- wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 103 665,45 zł
( budżet państwa – 9 168,45 zł, środki unijne – 94 497,00 zł ),
2) wydatki majątkowe w kwocie 71 709,23 zł
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych w kwocie 71 709,23 zł
( budżet państwa – 6 611,64 zł, środki unijne – 65 097,59 zł ).V. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona ściekowa w kwocie 272 030,00 zł.
1. Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód w kwocie 7 000,00 zł 1) wydatki majątkowe w kwocie 7 000,00 zł
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 7 000,00 zł
„ Odwodnienie ul. Gliwickiej w Niezdrowicach” w kwocie 7 000,00 zł.


2. Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu w kwocie 265 030,00 zł 1) wydatki majątkowe w kwocie 265 030,00 zł
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 265 030,00 zł
Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn ”;
- płatności w zakresie budżetu środków europejskich w kwocie 165 500,00 zł,
- płatność z budżetu gminy w kwocie 99 530,00 zł.


VI. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 200 000,00 zł.
1. Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 50 000,00 zł 1) wydatki majątkowe w kwocie 50 000,00 zł
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 50 000,00 zł
„ Drugi etap budowy wiaty przy domu spotkań w Zimnej Wódce” w kwocie 50 000,00 zł.


2. Rozdział 92195 Pozostała działalność w kwocie 150 000,00 zł 1) wydatki majątkowe w kwocie 150 000,00 zł
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 150 000,00 zł
„Wykonanie monitoringu ruin zamku oraz barierek wydzielających strefę bezpieczną od muru zamku” w kwocie 50 000,00 zł,
„ Budowa placu zabaw w Starym Ujeździe” w kwocie 100 000,00 zł.


§ 4. Zwiększa się budżet gminy po stronie przychodów w kwocie 228 941,20 zł. - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 228 241,20 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Cichoń

 

PDF   Uchwała Nr XVI.130.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27-01-2020 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2020 rok.pdf (139,97KB)