Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XVII.135.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 24-02-2020

Uchwała Nr XVII.135.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe

z dnia 24-02-2020

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Ujazd na realizację zadań służących ochronie powietrza

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) i art 400 a ust. 1 pkt 21 oraz art. 403 ust. 4 pkt 1 lit. a i ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, 1403, 1495, 1501, 1527, 1579, 1680, 1712, 1815, 2087, 2166) Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się zasady udzielania dotacji dla osób fizycznych na inwestycje z zakresu ochrony środowiska, służące ograniczeniu emisji zanieczyszczeń do powietrza, realizowane w budynkach mieszkalnych oraz lokalach mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych, położonych w obrębie granic administracyjnych Gminy Ujazd, ze środków budżetu gminy Ujazd. § 2. Zasady udzielania dotacji określa "Regulamin udzielenia dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Ujazd na dofinansowanie zadań służących ochronie powietrza", stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. § 3. Łączna kwota środków przeznaczonych na pomoc finansową w postaci dotacji celowej, o której mowa w § 1, będzie określana w budżecie gminy na dany rok i uzależniona będzie od możliwości finansowych gminy Ujazd. § 4. 1. Traci moc uchwała nr VI.49.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie lub budowie źródeł ciepła w budynkach na terenie Gminy Ujazd. 2. Do spraw wszczętych z wniosków złożonych przed wejściem w życie niniejszej uchwały stosuje się przepisy uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe nr VI.49.2019 z dnia 25 marca 2019 r.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu. § 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Cichoń

 

PDF   Uchwała Nr XVII.135.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 24-02-2020 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Ujazd na realizację zadań służących ochronie powietrza.pdf (381,10KB)

DOCXZałącznik nr 1.1 XVII.135.2020.docx (8,68KB)

DOCXZałącznik nr 1.Zalacznik nr 1 do Regulaminu XVII.135.2020.docx (8,67KB)

DOCXZałącznik nr 1 XVII.135.2020.docx (11,31KB)