Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XVIII.141.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30-03-2020

Uchwała Nr XVIII.141.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe

z dnia 30-03-2020

w sprawie przejęcia wykonania zadania w zakresie utrzymania drogi serwisowej – łącznika dotychczasowego przebiegu DK nr 40 z planowaną do realizacji północna obwodnicą Kędzierzyna -Koźla i wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia

Na podstawie art.19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, 12, 317 i 1693 oraz z 2019 r. poz. 698, 730, 1495, 1716 i 1815) oraz art. 3 ust. 6 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 203) art. 216 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869,1622, 1649, 2020, z 2020 r. poz. 284,374) w związku z art. 6 ust.1 i ust.2, art.8 ust.2, art. 18 ust.2 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się wolę przejęcia od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wykonanie zadania publicznego w zakresie utrzymania drogi serwisowej – łącznika dotychczasowego przebiegu DK nr 40 z planowaną do realizacji północna obwodnicą Kędzierzyna -Koźla. § 2. 1. Zasady przygotowania, realizacji i finansowania zadania, o którym mowa w § 1 uchwały zostaną określone na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Burmistrzem Ujazdu a Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad. 2. Zadanie określone w § 1 uchwały finansowane będzie ze środków własnych gminy Ujazd.
3. Upoważnia się Burmistrza Ujazdu do zawarcia przedmiotowego porozumienia.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Cichoń

 

PDF   Uchwała Nr XVIII.141.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30-03-2020 w sprawie przejęcia wykonania zadania w zakresie utrzymania drogi serwisowej – łącznika dotychczasowego przebiegu DK nr 40 z planowaną do realizacji północna obwodnicą Kędzierzyna -Koźl.pdf (116,32KB)