Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XVIII.144.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30-03-2020

Uchwała Nr XVIII.144.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe

z dnia 30-03-2020

w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów na terenie Gminy Ujazd

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) i art. 12 ust. 1,3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 i 1818) Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się na terenie Gminy Ujazd maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych: 1) zawierających do 4,5% alkoholu i piwa przeznaczonych do spożycia:
a) poza miejscem sprzedaży: 25,

b) w miejscu sprzedaży: 12;


2) zawierających powyżej 4,5% alkoholu (za wyjątkiem piwa) do 18% przeznaczonych do spożycia:
a) poza miejscem sprzedaży: 17,

b) w miejscu sprzedaży: 6;


3) zawierających powyżej 18% alkoholu przeznaczonych do spożycia:
a) poza miejscem sprzedaży: 17,

b) w miejscu sprzedaży: 6.


§ 2. Ustala się następujące zasady usytuowania na terenie Gminy Ujazd miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miesjcem sprzedaży: 1. Punkty sprzedaży i podawania napojów alkoholowych nie mogą być usytuowane w odległości mniejszej niż 10 m od:
1) żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych;
2) kościołów;
3) zbiorników wodnych, przystani.

2. Pomiaru odległości dokonuje się:
1) najkrótszą ogólnodostępną drogą dojścia od najbliższego wejścia na teren posesji, na której usytuowane są obiekty wymienione w ust. 1, do drzwi wejściowych punktu sprzedaży lub podawania napojów alkoholowych, jeżeli obiekty są ogrodzone;
2) najkrótszą ogólnodostępną drogą dojścia do obiektu, określonego w ust. 1 lub od lustra wody w przypadku zbiorników wodnych i przystani, do drzwi wejściowych punktu sprzedaży lub podawania napojów alkoholowych, jeżeli obiekty nie są ogrodzone.

§ 3. Traci moc uchwała: Rady Miejskiej w Ujeździe Nr XLIV.278.2018 z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów na terenie Gminy Ujazd. § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu. § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędu Województwa Opolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Cichoń

 

PDF   Uchwała Nr XVIII.144.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30-03-2020 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów na terenie Gminy Ujazd.pdf (121,22KB)