Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XVIII.145.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30-03-2020

Uchwała Nr XVIII.145.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe

z dnia 30-03-2020

w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2020 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U z 2019 poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815), art.212 ustawy z dnia 27.08 2009r. roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 poz. 869, 1622, 1649, 2020, z 2020 r. poz. 284, 374), Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 94 913,91 zł. I. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa w kwocie 13 293,00 zł. 1. Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w kwocie 13 293,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 13 293,00 zł
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami w kwocie 13 293,00 zł.


II. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 71 920,91 zł.
1. Rozdział 85395 Pozostała działalność w kwocie 71 920,91 zł 1) dochody bieżące w kwocie 71 920,91 zł
a) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego kwocie 71 920,91 zł
(budżet państwa – 6 631,62 zł, środki unijne – 65 289,29 zł )

Realizacja projektu „Ujazd – gmina przyjazna seniorom”.


III. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 9 700,00 zł.
1. Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w kwocie 9 700,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 9 700,00 zł
a) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających umów w kwocie 9 700,00 zł.


§ 2. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 30 000,00 zł. I. Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 30 000,00 zł. 1. Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 30 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 30 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 30 000,00 zł
- wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań w kwocie 30 000,00 zł.§ 3. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 124 913,91 zł. I. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa w kwocie 13 293,00 zł. 1. Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w kwocie 13 293,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 13 293,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 13 293,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 8 793,00 zł,

- wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań w kwocie 4 500,00 zł.II. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 30 000,00zł.
1. Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe w kwocie 30 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 30 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 30 000,00 zł
- wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań w kwocie 30 000,00 zł.III. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 71 920,91 zł.
1. Rozdział 85395 Pozostała działalność w kwocie 71 920, 91 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 71 920,71 zł
a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacja zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 71 920,91 zł
- wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 71 920,91 zł
(budżet państwa – 6 631,62 zł, środki unijne – 65 289,29 zł).
IV. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 9 700,00 zł .
1. Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w kwocie 9 700,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 9 700,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 9 700,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 9 700,00 zł.§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Cichoń

 

PDF   Uchwała Nr XVIII.145.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30-03-2020 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2020 rok.pdf (150,86KB)