Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XX.156.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 22-06-2020

Uchwała Nr XX.156.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe

z dnia 22-06-2020

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Ujazdu za 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 271 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695) Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje:

§ 1. Po zapoznaniu się:
1) ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Ujazd za 2019 r.;
2) ze sprawozdaniem finansowym za 2019 r.;
3) z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu;
4) z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Ujazd;
5) ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ujeździe; udziela się absolutorium Burmistrzowi Ujazdu z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2019 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Cichoń

 

PDF   Uchwała Nr XX.156.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 22-06-2020 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Ujazdu za 2019 rok.pdf (109,02KB)