Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XX.157.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 22-06-2020

Uchwała Nr XX.157.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe

z dnia 22-06-2020

w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Ujazd instrumentem płatniczym

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 8, art. 41 ust.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), oraz art. 61a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, 924, 1018, 1495, 1520, 1553, 1556, 1649, 1655, 1667, 1751, 1818, 1978, 2020 i 2200 oraz z 2020 r. poz. 285 i 568), Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje:

§ 1. Dopuszcza się zapłatę podatków i opłat stanowiących dochód budżetu Gminy Ujazd za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny.
§ 2. Traci moc zarządzenie Burmistrza Ujazdu Nr 120.6.2020. z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat za pomocą instrumentu płatniczego z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Cichoń

 

PDF   Uchwała Nr XX.157.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 22-06-2020 w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetuGminy Ujazd instrumentem płatniczym.pdf (110,71KB)