Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XX.158.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 22-06-2020

Uchwała Nr XX.158.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe

z dnia 22-06-2020

w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2020 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U z 2020 poz. 713), art.212 ustawy z dnia 27.08 2009r. roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695.), Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 792 188,74 zł. I. Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w kwocie 1 656,00 zł. 1. Rozdział 40002 Dostarczanie wody w kwocie 1 656,00 zł 1) dochody majątkowe w kwocie 1 656,00 zł
a) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczących dochodów majątkowych w kwocie 1 656,00 zł.


II. Dział 600 Transport i łączność w kwocie 406 850,87 zł.
1. Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne w kwocie 406 850,87 zł 1) dochody majątkowe w kwocie 406 850,87 zł
a) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 406 850,87 zł.


III. Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 305 740,87 zł.
1. Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 121 939,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 121 939,00 zł
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 121 939,00 zł.


2. Rozdział 80104 Przedszkola w kwocie 127 678,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 127 678,00 zł
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 127 678,00 zł.


3. Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie 56 123,87 zł 1) dochody bieżące w kwocie 56 123,87 zł
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 56 123,87 zł.


IV. Dział 855 Rodzina w kwocie 32 400,00 zł.
1. Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków w kwocie 32 400,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 32 400,00 zł
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 32 400,00 zł.


V. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 7 176,00 zł.
1. Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód w kwocie 7 176,00 zł 1) dochody majątkowe w kwocie 7 176,00 zł
a) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczących dochodów majątkowych w kwocie 7 176,00 zł.


VI. Dział 926 Kultura fizyczna w kwocie 38 365,00 zł.
1. Rozdział 92695 Pozostała działalność w kwocie 38 365,00 zł 1) dochody majątkowe w kwocie 38 365,00 zł
a) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 38 365,00 zł.


§ 2. Zmniejsza się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 1 963,20 zł. I. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 1 963,20 zł. 1. Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód w kwocie 1 963,20 zł 1) dochody majątkowe w kwocie 1 963,20 zł
a) dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 1 963,20 zł.


§ 3. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 602 897,33 zł. I. Dział 600 Transport i łączność w kwocie 289 214,33 zł. 1. Rozdział 60095 Pozostała działalność w kwocie 289 214,33 zł 1) wydatki majątkowe w kwocie 289 214,33 zł
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacja zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 289 214,33 zł
1 budżet gminy w kwocie 289 214,33 zł „Rewitalizacja Placu 1 Maja w Ujeździe”.


II. Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 17 984,00 zł.
1. Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 17 984,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 17 984,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 17 984,00 zł
1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 17 984,00 zł.III. Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 249 617,00 zł.
1. Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 121 939,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 121 939,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 121 939,00 zł
1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 121 939,00 zł.3. Rozdział 80104 Przedszkola w kwocie 127 678,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 127 678,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 127 678,00 zł
1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 127 678,00 zł.IV. Dział 855 Rodzina w kwocie 32 400,00 zł.
1. Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków w kwocie 32 400,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 32 400,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 32 400,00 zł
1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 32 400,00 zł.V. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 1 182,00 zł.
1. Rozdział 92195 Pozostała działalność w kwocie 1 182,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 1 182,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 1 182,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 1 182,00 zł
Fundusz sołecki - Olszowa.VI. Dział 926 Kultura fizyczna w kwocie 12 500,00 zł.
1. Rozdział 92601 Obiekty sportowe w kwocie 12 500,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 12 500,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 12 500,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 12 500,00 zł.§ 4. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 1 393 122,87 zł. I. Dział 600 Transport i łączność w kwocie 700 000,00 zł. 1. Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne w kwocie 700 000,00 zł 1) wydatki majątkowe w kwocie 700 000,00 zł
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 700 000,00 zł
„ Przebudowa drogi gminnej nr 105734O ul. Jaryszowskiej w m. Zimna Wódka”. ”;


II. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 161 300,00 zł.
1. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 161 300,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 160 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 160 000,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 160 000,00 zł;2) wydatki majątkowe w kwocie 1 300,00 zł
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 1 300,00 zł
„Zagospodarowanie terenu działki nr 413 w Kluczu”. ”;


III. Dział 710 Działalność usługowa w kwocie 20 000,00 zł.
1. Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego w kwocie 20 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 20 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 20 000,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 20 000,00 zł.IV. Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 65 000,00 zł.
1. Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 65 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 65 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 65 000,00 zł
1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 65 000,00 zł.V. Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 305 740,87 zł.
1. Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 121 939,00 zł (dofinansowanie zadań własnych ) 1) wydatki bieżące w kwocie 121 939,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 121 939,00 zł
1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 121 939,00 zł.2. Rozdział 80104 Przedszkola w kwocie 127 678,00 zł (dofinansowanie zadań własnych) 1) wydatki bieżące w kwocie 127 678,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 127 678,00 zł
1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 127 678,00 zł.3. Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie 56 123,87 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 56 123,87 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 56 123,87 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 56 123,87 zł.VI. Dział 855 Rodzina w kwocie 32 400,00 zł.
1. Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków w kwocie 32 400,00 zł (dofinansowanie zadań własnych) 1) wydatki bieżące w kwocie 32 400,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 32 400,00 zł
1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 32 400,00 zł.VII. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 96 182,00 zł.
1. Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód w kwocie 15 000,00 zł 1. wydatki bieżące w kwocie 15 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 15 000,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 15 000,00 zł.2. Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w kwocie 1 182,00 zł 1. wydatki bieżące w kwocie 1 182,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 1 182,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 1 182,00 zł
Fundusz sołecki - Olszowa.3. Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie 60 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 20 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 20 000,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 20 000,00 zł;2) wydatki majątkowe w kwocie 40 000,00 zł
a) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 40 000,00 zł.


4. Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w kwocie 20 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 20 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 20 000,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 20 000,00 zł.VIII. Dział 926 Kultura fizyczna w kwocie 12 500,00 zł.
1. Rozdział 92601 Obiekty sportowe w kwocie 12 500,00 zł 1) wydatki majątkowe w kwocie 12 500,00 zł
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 12 500,00 zł
1 zakup kosiarki samojezdnej.


§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Cichoń

 

PDF   Uchwała Nr XX.158.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 22-06-2020 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2020 rok.pdf (197,38KB)