Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXI.161.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 24-08-2020

Uchwała Nr XXI.161.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe

z dnia 24-08-2020

w sprawie przystąpienia przez Gminę Ujazd do wykonywania działalności w zakresie telekomunikacji

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) w związku z art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2410, 1815 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 471, 695, 875) Rada Miejska w Ujeździe , uchwala co następuje:

§ 1. Przystępuje się do wykonania przez Gminę Ujazd działalności w zakresie telekomunikacji o której mowa w art. 3 ust 1 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych celem zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej.
§ 2. W celu realizacji działalności, o której mowa w §1 uchwały Gmina Ujazd dokona wpisu do rejestru jednostek samorządu terytorialnego wykonujących działalność w zakresie telekomunikacji.
§ 3. Informację o podjęciu działalności, o której mowa w § 1, zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Gminy Ujazd i w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe oraz zostanie przekazana w postaci elektronicznej, Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Ujazd.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Cichoń

 

PDF   Uchwała Nr XXI.161.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 24-08-2020 w sprawie przystąpienia przez Gminę Ujazd do wykonywania działalnościw zakresie telekomunikacji.pdf (113,12KB)