Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXI.162.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 24-08-2020

Uchwała Nr XXI.162.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe

z dnia 24-08-2020

w sprawie wyrażenia woli współdziałania w partnerstwie przy wykonaniu zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się wolę udziału Gminy Ujazd w roli lidera projektu przy realizacji projektu pn. „ Likwidacja i wymiana źródeł ogrzewania na ekologiczne w Gminie Ujazd, Gminie Bierawa i Gminie Leśnica ”, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym w rama Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020; Działanie 5.5 Ochrona powietrza. wspólnie z Gminą Bierawa oraz Gminą Leśnica jako partnerami projektu. § 2. Warunkiem realizacji przedmiotowej inwestycji będzie otrzymanie dofinansowania w ramach programu, o którym mowa w §1.
§ 3. Szczegółowe zasady realizacji zadania określonego w §1 określi umowa o partnerstwie.
§ 4. Upoważnia się Burmistrza Ujazdu do zawarcia umowy partnerskiej z Gminą Bierawa i Gminą Leśnica w sprawie realizacji inwestycji.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Cichoń

 

PDF   Uchwała Nr XXI.162.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 24-08-2020 w sprawie wyrażenia woli współdziałania w partnerstwie przy wykonaniu zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiegona lata 2014-2.pdf (116,12KB)