Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXI.163.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 24-08-2020

Uchwała Nr XXI.163.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe

z dnia 24-08-2020

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Ujazd

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65, 284, 471, 782) Rada Miejeska w Ujeździe uchwala co następuje:

§ 1. 1. Wyraża zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Księżym Lesie , opisanej w ewidencji gruntówi budynków jako działka nr 277/2 o powierzchni 0,1642 ha, obręb Olszowa, ujawnionej w księdze wieczystej nr OP1S/00057207/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich, stanowiącej własność Gminy Ujazd z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. 2. Wartość opisanej wyżej nieruchomości została ustalona w oparciu o operat szacunkowy sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Cichoń

 

PDF   Uchwała Nr XXI.163.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 24-08-2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Ujazd.pdf (112,06KB)