Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXI.164.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 24-08-2020

Uchwała Nr XXI.164.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe

z dnia 24-08-2020

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego fragmenty wsi Sieroniowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 293, 471, 782, 1086) Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego fragmenty wsi Sieroniowice, zwanego dalej planem. 2. Obszar objęty planem obejmuje dwa fragmenty obrębu ewidencyjnego wsi Sieroniowice, w granicach wyznaczonych na załącznikach nr 1 i nr 2.
3. Zakres planu powinien być zgodny z wymogami art. 15 ust 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu. § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Ujeździe. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Cichoń

 

PDF   Uchwała Nr XXI.164.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 24-08-2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego fragmenty wsi Sieroniowice.pdf (561,90KB)

PDFZalacznik1 XXI.164.2020.pdf (170,11KB)

PDFZalacznik2 XXI.164.2020.pdf (218,46KB)