Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXI.166.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 24-08-2020

Uchwała Nr XXI.166.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe

z dnia 24-08-2020

w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, wyznaczenie inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art.9, art. 28 § 4, art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 900, 924, 1018, 1495, 1520, 1553, 1556, 1649, 1655, 1667, 1751, 1818, 1978, 2020, 2200, z 2020 r. poz. 285, 568, 695, 1065, 1086, 1106 ), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 333), art. 6 ust.8 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 888), art.6 ust.12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 rok o podatkach i opłatach lokalnych ( tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1170.) Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się na terenie miasta i gminy pobór podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa. § 2. Inkasentami podatków są sołtysi poszczególnych miejscowości oraz inkasent dla miasta Ujazd: Pan Muskała Rajmund – sołtys Klucza

Pani Giemsa Klaudia – sołtys Balcarzowic

Pan Grabiec Andrzej – sołtys Nogowczyc

Pani Podolska - Koziołek Irena – sołtys Olszowej

Pani Mosler Ewa – sołtys Niezdrowic

Pan Golec Sebastian – sołtys Starego Ujazdu

Pani Michalska Małgorzata – sołtys Sieroniowic

Pan Sładek Andrzej – sołtys Zimnej Wódki

Pan Duk Józef – sołtys Jaryszowa

Pani Wloka Brygida – miasto Ujazd


§ 3. 1. Za pobór podatków inkasentowi miasta Ujazd przysługuje wynagrodzenie w wysokości 6% zainkasowanych podatków. Wypłata wynagrodzenia nastąpi w terminie do 15-go dnia pierwszego miesiąca po upływie terminu płatności poszczególnych rat podatku w kasie Urzędu Miejskiego w Ujeździe lub na rachunek bankowy wskazany przez inkasenta. 2. Za pobór podatków inkasentom będącym sołtysami poszczególnych miejscowości, przysługuje zryczałtowane miesięczne wynagrodzenie w następujących wysokościach:
1) Sołtysowi Klucza - 150,00 zł
2) Sołtysowi Balcarzowic - 160,00 zł
3) Sołtysowi Nogowczyc - 170,00 zł
4) Sołtysowi Olszowej- 260,00 zł
5) Sołtysowi Niezdrowic - 310,00 zł
6) Sołtysowi Starego Ujazdu - 320,00 zł
7) Sołtysowi Sieroniowic- 330,00 zł
8) Sołtysowi Zimnej Wódki- 400,00 zł
9) Sołtysowi Jaryszowa - 400,00 zł.
Wynagrodzenie ryczałtowe za dany miesiąc kalendarzowy wypłacane będzie w terminie do każdego 5-go dnia następnego miesiąca kalendarzowego na rachunek bankowy wskazany przez inkasenta.


§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu. § 5. Traci moc uchwała nr V.44.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso. § 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Cichoń

 

PDF   Uchwała Nr XXI.166.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 24-08-2020 w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, wyznaczenie inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso.pdf (128,21KB)